Algemene Voorwaarden

Typfouten voorbehouden

 

Algemene handelsvoorwaarden voor ontstoppingswerkzaamheden van de Vennootschap onder firma Schoonmaak- en ontstoppingsbedrijf B. Langenbach V.O.F. nader te noemen B. Langenbach V.O.F.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en B. Langenbach V.O.F. worden overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voor zover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en B. Langenbach V.O.F. is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover B. Langenbach V.O.F. de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft B. Langenbach V.O.F. het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen van B. Langenbach V.O.F. zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc., van de juistheid waarvan B. Langenbach V.O.F. mag uitgaan.

2.3 Een door de opdrachtgever aan B. Langenbach V.O.F. verstrekte opdracht bindt B. Langenbach V.O.F. slechts indien deze door de directie van B. Langenbach V.O.F., dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde personen, schriftelijk is bevestigd - welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven - dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door B. Langenbach V.O.F. is gemaakt.

Artikel 3 Algemene verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat B. Langenbach V.O.F. tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door B. Langenbach V.O.F. in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft B. Langenbach V.O.F. op eerste verzoek alle inlichtingen die B. Langenbach V.O.F. voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

3.2 Indien de werkzaamheden van B. Langenbach V.O.F. geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die B. Langenbach V.O.F. maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door B. Langenbach V.O.F. in rekening gebracht.

Artikel 5 Meer - en minderwerk

5.1 De werkzaamheden van B. Langenbach V.O.F. zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 (Op)levertijden

6.1 Door B. Langenbach V.O.F. opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient B. Langenbach V.O.F. dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop B. Langenbach V.O.F. beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico's voor het personeel van B. Langenbach V.O. F. met zich meebrengt.

Artikel 8 Garantie

8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt B. Langenbach V.O.F. zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders, tanks, putten e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

8.2 Ten aanzien van het door B. Langenbach V.O.F. geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van B. Langenbach V.O.F. haar verleent. Indien het door B. Langenbach V.O.F. geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft B. Langenbach V.O.F. geen garantie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 B. Langenbach V.O.F. aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de reinigingsmethode van B. Langenbach V.O.F. en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van B. Langenbach V.O.F. en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever B. Langenbach V.O.F. ter zake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.

9.2 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van B. Langenbach. V.O.F. naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door B. Langenbach V.O.F. in rekening gebrachte factuurbedrag, of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die B. Langenbach V.O.F. ter zake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling geschiedt of contant of per PIN, tenzij anders overeengekomen, alsdan dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen.

10.2 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is opdrachtgever over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW), alsmede over de eventueel krachtens de in deze algemene voorwaarden verschuldigde incassokosten een rente verschuldigd van 1% per maand over elke maand dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand zal gelden.

10.3 Betaling van de factuurbedragen dient steeds plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

10.4 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen, welke het langst openstaan.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 340,34, onder het voorbehoud dat B. Langenbach V.O.F. vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade kan vorderen indien deze hoger is.

Artikel 12 Zekerheidstelling

12.1 B. Langenbach V.O.F. is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft B. Langenbach V.O.F. het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 Op alle met B. Langenbach V.O.F. gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.